Privacy policy

Versie 1.0 – 9 juni 2020

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1       Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dit privacybeleid (hierna genoemd “Privacybeleid“) is bedoeld om U te informeren over de manier waarop Wij omgaan met Uw persoonlijke informatie, dat wil zeggen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna genoemd “Persoonsgegevens“), en hoe U controle kunt uitoefenen over die Persoonsgegevens. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door, aangezien het Uw rechten en verplichtingen ten opzichte van C x M Hairdressers bevat.

Ons Privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd en aangepast. In dat geval zullen Wij U op de hoogte brengen met een verzoek om deze wijzigingen te bekijken, die Wij duidelijk zullen aangeven in het Privacybeleid.

1.2       C x M Hairdressers BVBA, met maatschappelijke zetel in België, De Burburestraat 17, 2000 Antwerpen, en geregistreerd bij de KBO onder ondernemingsnummer 0746.995.416, (hierna genoemd “C x M Hairdressers” of “Wij”) en beschikbaar voor u via de website https://cxm.be/ (hierna genoemd “Website“); neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens op de Website als “verwerkingsverantwoordelijke”.

1.3       Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden, bij wet opgelegd. Wij handelen in overeenstemming met:    

  1. de EU-verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens, met betrekking tot het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; en/of
  2. alle (toekomstige) Belgische wetten met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

1.4       Dit Privacybeleid is onder meer van toepassing op de manier waarop Wij met Uw Persoonsgegevens omgaan via onze Website. De term “Diensten” wordt in dit Privacybeleid gehanteerd voor het verstrekken van kappersdiensten, zoals styling, knippen, wassen en kleuren en de diensten die volgen op en gelinkt zijn aan onze Website.

1.5       Als U gebruik wenst te maken van onze Diensten, hebben Wij eerst Uw uitdrukkelijke toestemming nodig (opt-in) met dit Privacybeleid. Dit betekent dat U akkoord gaat met de manier waarop Wij Uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

U bent niet verplicht om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, maar U begrijpt dat Wij niet in staat zijn om U (bepaalde) Diensten te leveren in het geval U weigert om Ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken.

Ook blijft U te allen tijde eigenaar van Uw Persoonsgegevens. Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens alleen om de Diensten aan U te leveren.

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

2.1       Persoonsgegevens die U aan Ons doorgeeft:

 

Soort Persoonsgegevens

Details

Context

Categorie 1

Gegevens aangaande Uw afspraak

§  Contactgegevens die U ons bezorgt: Uw voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, alsook alle andere contactgegevens die U Ons verstrekt.

§  Kenmerken van de gewenste behandeling: categorie, haarlengte, gewenste behandeling (zoals knippen, tondeuse, brushen, haar opsteken of kleuren, specificaties omtrent kleurbehandeling) gewenste medewerker, datum van de afspraak.

§  Door het maken van een afspraak voor onze Diensten

Categorie 2

Uw sollicitatiegegevens

§  Uw naam, voornaam, ervaring, loopbaan, studies en andere gegevens die U in uw sollicitatie vermeldt.

§  Wanneer U solliciteert bij ons.

Categorie 3

Uw communicatiegegevens

§  Alle informatie die U Ons meedeelt via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm.

§  Naar aanleiding van vragen, verzoeken of eventuele klachten en via een contactverzoek.

Categorie 4

Uw elektronische identificatiegegevens

§  Informatie zoals browserkenmerken, informatie over Uw acties met betrekking tot de Website (zoals gebruik, activiteitenlogs en doorklikmogelijkheden), domeinen, paginaweergaven en apparaatkenmerken (zie Artikel 8).

§  Social media-informatie, zoals Uw gebruikersnaam (of -namen) op Uw social media.

§  Wanneer U onze website bezoekt.

§  Door het plaatsen van cookies op de Website (zie Artikel 8).

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

3.1       Verwerkingsdoeleinden

We zullen Uw Persoonsgegevens enkel gebruiken op basis van volgende wettelijke grondslag en voor volgende doeleinden:

 

Wettelijke grondslag

Doeleinde

Categorie 1

Uitvoering van de overeenkomst

De gegevens aangaande Uw afspraak worden door Ons verwerkt om ervoor te zorgen dat Wij Onze verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen U en Ons optimaal kunnen uitvoeren en om u de Diensten te kunnen verstrekken, zoals u aangevraagd hebt.

Categorie 2

Toestemming

Om uw sollicitatie te evalueren en om een aanwervingsbeleid te kunnen voeren, is de verwerking van Uw sollicitatiegegevens vereist. Deze gegevens zullen pas worden verwerkt nadat Wij Uw toestemming hiertoe hebben verkregen. U kan Uw toestemming daartoe op elk moment intrekken.  

Categorie 3

Uitvoering van de overeenkomst

De communicatiegegevens worden door Ons verwerkt om ervoor te zorgen dat Wij Onze verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen U en Ons optimaal kunnen uitvoeren, waaronder te reageren op Uw verzoeken, klachten of vragen, zoals u aangevraagd hebt.

Categorie 4

Toestemming

Gerechtvaardigd belang

Uw elektronische identificatiegegevens zullen door Ons worden verwerkt om de veiligheid en kwaliteit van de Diensten te handhaven en te verbeteren, alsmede om statistieken te creëren. Dit gebeurt op basis van Uw toestemming alsook op basis van Ons ‘’gerechtvaardigd belang’’ om Onze Diensten te verbeteren.  

3.2 Direct marketing

Uw Persoonsgegevens zullen in twee gevallen gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden, namelijk (i) indien U daar expliciet en vooraf toestemming voor heeft gegeven (“opt-in”); en/of (ii) indien U beroep heeft gedaan op Onze Diensten, zullen Wij U op de hoogte houden van soortgelijke Diensten die U mogelijks kunnen interesseren.

Indien U toestemming heeft gegeven of beroep heeft gedaan op Onze Diensten, wordt U toegevoegd aan Onze direct mailing-lijst. Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken om U marketingmateriaal toe te sturen, alsmede ander materiaal met betrekking tot C x M Hairdressers, haar producten en/of diensten.

Uw e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit Onze direct mailing-lijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

3.3 Doorgifte aan derden

Wij zullen gebruik maken van derden om onze Diensten mogelijk te maken.

Voorbeelden van leveranciers en dienstverleners zijn entiteiten die analyse- en webhostingdiensten aanbieden of helpen bij het verbeteren van de mogelijkheden van onze Diensten.

Wij zullen Uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit Privacybeleid, of wanneer U Uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij garanderen een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit Privacybeleid.

In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Onze activiteiten, waarbij Wij worden gereorganiseerd, overgedragen of in geval van faillissement van C x M Hairdressers, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden. Wij zullen U vooraf informeren over het feit dat Wij Uw Persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij.

3.4 Wettelijke vereisten

In uitzonderlijke omstandigheden kan het voorkomen dat Wij verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens door te geven na een gerechtelijk bevel, of om te voldoen aan dwingende wet- en/of regelgeving. Wij zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, proberen U hiervan vooraf op de hoogte te stellen, tenzij het onthullen van deze informatie onderhevig is aan wettelijke beperkingen.

 

Artikel 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

Wij bewaren en verwerken Uw Persoonsgegevens voor de periode waarin Wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.

Indien Wij niet langer in staat zijn om Uw Persoonsgegevens bij te houden, zullen deze elektronisch en in het normaal gebruikte formaat naar U worden verzonden.

Indien U geen gebruik maakt van Uw recht op verwijdering, worden Uw Persoonsgegevens gedurende de volgende periodes bewaard:

  • Categorie 1: Wij bewaren gegevens aangaande Uw afspraak tot 5 jaar na het maken van Uw laatste afspraak;
  • Categorie 2: Wij bewaren Uw sollicitatiegegevens tot 5 jaar na intrekking van Uw toestemming;
  • Categorie 3: Wij bewaren uw communicatie via onze Diensten tot 2 jaar na de laatste communicatie;

Categorie 4: Wij houden Uw elektronische contactgegevens bij tot 2 jaar na het laatste gebruik.

Artikel 5 – UW RECHTEN

5.1       Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

U heeft het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot Uw Persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door Ons.

5.2       Recht op correctie, uitwissing of beperking

U heeft de keuze om Uw Persoonsgegevens te delen met Ons.

U heeft altijd het recht om Ons te vragen Uw Persoonsgegevens te wijzigen.

U kunt ook verzoeken om de verwerking van Uw Persoonsgegevens te beperken als U denkt dat Uw Persoonsgegevens onjuist zijn en U Ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.

Daarnaast heeft U het recht om Ons te vragen Uw Persoonsgegevens te verwijderen voor zover Wij niet in staat waren deze te anonimiseren.

Verder erkent U dat een weigering om Persoonsgegevens te delen of een verzoek om deze Persoonsgegevens te wissen de levering van verschillende Diensten onmogelijk zal maken.

5.3.      Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens wanneer U daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor heeft.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van Uw Persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke redenering gevraagd.

5.4.      Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

5.5.      Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heeft U het recht om deze toestemming in te trekken.

5.6.      Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U hebt het recht om Ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor U heeft of die U op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

5.7.      Uitoefening van uw rechten

U kunt Uw rechten uitoefenen door contact met Ons op te nemen met een kopie van de voorkant van Uw identiteitskaart als bijlage,

  • Ofwel via e-mail naar info@cxm.be
  • Of per post naar het volgend adres:

C x M Hairdressers

De Burburestraat 17

2000 Antwerpen

België

5.8.      Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00,

Fax +32 (0)2 274 48 35,

E-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet.

Indien U schade heeft geleden door de verwerking van Uw Persoonsgegevens, kunt U een schadeclaim indienen.

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2       Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Persoonsgegevens door een derde partij.

6.3       U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Dit Privacybeleid wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die uitsluitend van toepassing is op elk mogelijk geschil. De rechtbanken en gerechtshoven van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de interpretatie of de uitvoering van dit Privacybeleid te beslechten.

Artikel 8 – COOKIES

Als gevolg van de Europese e-Privacy-richtlijn zijn alle websites die zich richten op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om Uw toestemming te vragen voor het gebruik of de opslag van niet-essentiële cookies en soortgelijke technologieën op Uw computers of mobiele apparaten. Dit Privacybeleid geeft U duidelijke en volledige informatie over het gebruik van cookies door Ons, inclusief het doel ervan.

Wanneer U Onze Website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een pop-up waarin U wordt gevraagd in te stemmen met de manier waarop Wij cookies gebruiken en waarin U desgewenst Uw cookie-voorkeuren kunt instellen. Deze pop-up bevat een link naar het cookiebeleid.

Door Onze Website te bezoeken, accepteert U de manier waarop Wij cookies gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

8.1.      Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat door Onze server wordt verstuurd en op de harde schijf van Uw computer wordt geplaatst. De informatie die op deze cookies wordt opgeslagen kan alleen door Ons worden gelezen en alleen voor de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.      Waarom gebruiken we cookies?

Cookies bieden extra functionaliteit voor de Website of helpen Ons om het gebruik van de Website nauwkeuriger te analyseren. Onze server kan bijvoorbeeld een cookie instellen die voorkomt dat U tijdens een bezoek aan onze Website meer dan eens een wachtwoord moet invoeren. Om de Website te beheren, verzamelen Wij informatie over het IP-adres dat wordt gebruikt wanneer de computer die een gebruiker gebruikt verbinding maakt met het internet.

We gebruiken de IP-adressen die via de Website worden verzameld alleen om het juiste en veilige beheer en de werking van Onze Diensten te garanderen. Naast het voorkomen van ongeoorloofde toegang, maakt het verzamelen van IP-adressen het mogelijk om snel de oorzaak te achterhalen en de normale werking te herstellen in het geval van een storing op de Website. We gebruiken of onthullen geen IP-adressen in verband met persoonlijke gegevens van personen.

Hoewel We informatie verzamelen over hoe U de Diensten van de Website gebruikt, behouden We de anonimiteit van individuele gebruikers bij het gebruik of de openbaarmaking van deze informatie. Wanneer We het echter noodzakelijk achten voor de bescherming van de Website of van de gebruikers/bezoekers, kunnen We maatregelen nemen door IP-adressen te gebruiken om individuen te identificeren.

8.3.      Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies zijn, verschillend in termen van functionaliteit, herkomst of bewaarperiode, geven We hieronder eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies die gebruikt worden op de Website. Daarna wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die op onze Website worden gebruikt.

Type

Functie

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die U hebt ondernomen, zoals het instellen van Uw privacyvoorkeuren, het inloggen op Uw Account of het invullen van een enquête. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en vergemakkelijken de navigatie (bv. terugkeren naar een vorige pagina, enz.).

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van een Website, zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers op een webpagina doorbrengen en eventuele foutmeldingen. Ze helpen Ons om de prestaties van de Website te verbeteren. Deze cookies identificeren U niet als individu.

Advertentie cookies

Deze cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die voor U relevanter is. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat U een advertentie ziet te verminderen. We kunnen deze cookies gebruiken om Websites die U hebt bezocht te onthouden en We kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders. Deze cookies kunnen ook worden ingesteld door onze reclamepartners via Onze Website. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van Uw interesses op te stellen en U relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Third party cookies

First party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door C x M Hairdressers wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Indien u meer wil weten over deze cookies verwijzen wij u door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden

First Party Cookies

Domeinnaam: https://cxm.be/

Naam cookie

Type cookie

Beschrijving

Bewaarduur

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Noodzakelijk

Cookie die bijhoudt welke cookies u heeft goedgekeurd.

30 min

cookielawinfo-checkbox-necessary

Noodzakelijk

Cookie die bijhoudt welke cookies u heeft goedgekeurd.

30 min

viewed_cookie_policy

Noodzakelijk

Cookie die nagaat of u het Privacybeleid heeft gelezen.

1 jaar

_ga

Analytische

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de Website gebruikt.

1 jaar

_gat_gtag_UA

Analytische

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

1 min

_gid

Analytische

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de Website gebruikt.

1 dag

Third Party Cookies

Domeinnaam: https://cxm.be/

Naam cookie

Type cookie

Beschrijving

Bewaarduur

GPS

Advertentie

 GPS-cookies worden door YouTube gebruikt om uw geografische locatie vast te leggen wanneer u een video bekijkt op www.youtube.com.

30 min

YSC

Advertentie

 YSC-cookies worden door YouTube gebruikt om unieke bezoekers te controleren wanneer u een video op www.youtube.com bekijkt.

Sessie

visitor_info1_live

Advertentie

Deze cookie wordt door Youtube ingesteld om de gebruikersvoorkeuren voor Youtube video’s in sites bij te houden; het kan ook bepalen of de websitebezoeker de nieuwe of oude versie van de Youtube interface gebruikt.

6 maanden

IDE

Advertentie

Deze cookie wordt door DoubleClick gebruikt en geeft informatie over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij of zij de website bezoekt.

 

Voor cookies die door derden worden geplaatst, verwijzen Wij U door naar de privacyverklaring die deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat Wij geen invloed hebben op de inhoud van dit Privacybeleid of op de inhoud van deze cookies van derden. Hieronder geven Wij nog een korte beschrijving van de meest voorkomende third party cookies die Wij op de Website gebruiken:

  • Google Analytics: Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics, een web analytics service van Google, en helpt Ons informatie over bezoekersgedrag op Onze Website te verzamelen en zo Onze Website te optimaliseren. Google Analytics slaat informatie op over welke pagina’s U bezoekt, zoals hoe lang U op de Website bent, hoe U hier terecht bent gekomen en waarop U klikt. De gegevens die Google Analytics van Uw surfgedrag verzameld zijn volstrekt anoniem. Google Analytics bewaart de gegevens verzameld door de cookies op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google Analytics behandelen. Google Analytics zal Uw IP-adres niet koppelen aan andere bij Google bewaarde gegevens. Door akkoord te gaan met dit Privacybeleid, stemt U in met de hierboven beschreven manier waarop Google Analytics deze gegevens gebruikt. Door het installeren van de Google Analytics opt-out add-on kan U verhinderen dat Google Analytics informatie over Uw websitebezoeken verzamelt.
  • DoubleClick: DoubleClick Digital Marketing is een geïntegreerd advertentietechnologieplatform dat adverteerders in staat stelt om effectievere digitale marketingcampagnes te creëren, te beheren en te laten groeien. Door middel van cookies verzamelt DoubleClick informatie om de eindgebruiker gerichte advertenties te tonen die voor hem relevant zijn. DoubleClick is een onderdeel van Google. Door akkoord te gaan met dit Privacybeleid, stemt U in met de hierboven beschreven manier waarop DoubleClick deze gegevens gebruikt.
  • YouTube: Deze cookies worden geplaatst door Youtube en helpen hen om informatie te verzamelen omtrent Uw locatie, om bij te houden welke YouTube-video’s U heeft bekeken en om de gebruikersvoorkeuren voor YouTube-video’s bij te houden. Door akkoord te gaan met dit Privacybeleid stemt u in met de hierboven beschreven manier waarop YouTube deze gegevens gebruikt.

8.4.      Uw toestemming

Bij Uw eerste bezoek aan Onze Website wordt U gevraagd Onze verschillende soorten cookies te accepteren. U kunt de cookie-instellingen voor Onze Website te allen tijde wijzigen via de hyperlink onderaan Onze Website en zo Uw toestemming intrekken.

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U bepaalde functionaliteiten van de Website niet kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het instellen van Uw browser verwijzen Wij U naar de volgende links:

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Op dit moment bieden sommige browsers een “do not track” of “DNT” optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de tracking voorkeur van een bezoeker aan te geven. https://cxm.be/ reageert momenteel niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevende instanties. De derde partijen die cookies op Onze Website plaatsen kunnen wel of niet reageren op dit signaal.

Hou er rekening mee dat het wijzigen van de instellingen ertoe kan leiden dat een Website niet werkt zoals verwacht.

Meer informatie over cookies kunt U ook vinden via de volgende link:

http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy is te vinden via de volgende link:

http://www.youronlinechoices.eu/